Kommunale veier og gangveier

Hole kommune drifter 39000 meter med veier og 18600 meter med gang- og sykkelveier.
Henvendelse vedrørende problemer knyttet til kommunale veier og gangveier som bl.a. overvann, snø og is, rettes til kommmunens sentralbord på hverdager
kl 09.00 - 15.00, tlf.  32 16 11 00 eller ved å bruke tjenesten Mitt nabolag i toppmenyen.

Utenom ordinær arbeidstid, ring vakttelefon 916 03 174 ved hastesaker. Eller e-post: veier@hole.kommune.no

Kontaktpersoner
Navn Funksjon Mobil
Samuelsen, Richard Enhetsleder VVA        

403 21 400

Selte, Roy Arne  Driftsansvarlig vei

930 66 174

Andersen, Frank Espen

Servicemedarbeider

413 02 696

Kontakt oss på e-post: veier@hole.kommune.no

 

 

 

Kommunale veier:
Hole kommune har ansvar for gatelys og vedlikehold av kommunale veier og gangveiene langs fylkesveiene.
Kommunale veier finner du her.
Kommunale gangveier finner du her.
Private veier med kommunalt vedlikeholdsansvar finner du her.

Riksveier – E16:
Statens vegvesen har ansvar  for gatelys og vedlikehold av  E16.  Ved feil kontakt tlf. 22 07 30 00 eller firmapost-sor@vegvesen.no

Fylkesveier:
Statens vegvesen har ansvar for gatelys og vedlikehold av fylkesveiene. Ved feil kontakt Tlf. 22 07 30 00 eller firmapost-sor@vegvesen.no

Dette gjelder:

Fv. 155 Sundvollen – Utstranda -  Gamle E16

Fv. 156 Sundvollen – Åsa

Fv. 157 Vollgata – Hurum – Kalkverket

Fv. 158 Vik – Hundstad – Leine – Gomnes – Helgeland – Helgelandsmoen

Fv. 160  Svendsrudkrysset – Svarstad – Bønsnes

Klipp hekk og busker for god sikt
God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel.
En temaanalyse av sykkelulykker viste at dårlig sikt var en medvirkende faktor i over 30 % av dødsulykkene på sykkel.
Les mer her.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss