Arealplan

En arealplan etter plan- og bygningsloven består av juridisk bindende dokumenter, plankart med planbestemmelser. Den gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen.

Plankartet viser hvor boliger, veier lekeplasser etc. skal ligge.
Bestemmelsene utfyller plankartet, og definerer hvordan områdene skal brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares etc. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass før man får lov til å bygge Dette kan for eksempel være opparbeidelse av vei.
Planbeskrivelsen inneholder nødvendig informasjon om planområdet, konsekvensutredninger og vurderinger, ROS-analyser  m.m.

Den enkelte eiendommen kan være berørt av flere plantyper. Ved motstrid gjelder den sist vedtatte planen foran eldre planer.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss