shutterstock_247302208[1]

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstjenester i Hole kommune omfatter forebyggende tjenester og mestring, hjemmetjenester, omsorgsbolig med bemanning, rehabilitering/korttidsplasser og sykehjemsplass. Kommunen kjøper andre spesialplasser etter behov.

Forebyggende og rehabiliterende team

Forbyggende og rehabiliterende team har ansvaret for to tjenester. Den ene tjenesten er tilbud om forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 82 år. Den andre tjenesten er  hverdagsrehabilitering som har som formål å bedre brukerens funksjonsevne basert på dagliglivets aktiviteter. Teamet kan kontaktes på hverdagsrehab@hole.kommune.no.

Demensteam

Teamet er sammensatt av lege, sykepleier, hjelpepleier og ergoterapeut. Teamet tilbyr utredning av demens, veiledning og samtaler i hjemmet til pasienter  og pårørende. Pr i dag har teamet en sykepleier i 50 % stilling som koordinator. I tillegg er det engasjert lege 1 time i måneden i teamet. Årlig arrangerer demensteamet pårørendeskole om demens. Demenskoordinator er tilknyttet hjemmetjenesten og kan kontaktes på telefon 32 16 33 67.

MS team

Består av tverrfaglig sammensatt av personell fra pleie- og omsorgsavdelingen og tjenester for funksjonshemmede. Teamet har vært i drift siden 2014. Bakgrunnen er at Hole kommune har en overhyppighet av personer med diagnosen Multippel sklerose. Målsettingen med teamet er at de er et lavterskeltilbud til personer med Multippel sklerose, og deres pårørende. Teamet kan kontaktes på holeMSTeam@hole.kommune.no

Kreftkontakt/palliativ sykepleier

Hole kommune har i en årrekke hatt Kreftkontakt som koordinerer behandling til kreftsyke i kommunene og bistår pasienten og dens pårørende i en vanskelig situasjon. Kreftkontakten er spesialsykepleier som er knyttet til hjemmetjenesten. Kreftkontakten kan kontaktes på telefon 409 11 050.

Trygghetsalarm

Bidrar til at hjemmeboende raskt kan varsle hjemmesykepleien ved behov for hjelp. Alle alarmer er digitale trygghetsalarmer. Det er en rask  utvikling innenfor velferdsteknologien der trygghetsalarmer bl.a  kan kobles opp mot brannvarsler, sporingssystemer (GPS) og andre former for sikkerhetsalarmer. Ved behov for trygghetsalarm kan hjemmesykepleien kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema.

Hjemmesykepleie

Ivaretar et bredt spekter av helse-, pleie- og omsorgstjenester i brukernes egne hjem.
Ved behov kan hjemmesykepleien kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema. 

Kriterier for tildeling av hjemmesykepleie/praktisk bistand

FORMÅL

Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Gi tilbud om nødvendig helsehjelp i hjemmet ved kort- eller langvarig sykdom.

Det vil være fokus på at bruker får brukt og om mulig, styrket  sine egne ressurser.

OMFANG
Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og skal bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.
Nødvendig helsehjelp i hjemmet kan innvilges til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tjenesten skal gis til de som på grunn av akutt eller kronisk skade/sykdom med stort funksjonssvikt,
helt eller delvis ikke kan ivareta egen helse på forsvarlig måte. Det oppfordres til å ta i bruk sitt eget nettvek som feks. familie, venner og naboer.

Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Det forventes at bruker og evt. nettverk, bidrar i den grad det er mulig, til å oppnå dette.
Dersom bruker har behov for  tilrettelegging i hjemmet og/eller hjelpemidler er det forventet at bruker skaffer til veie eller får hjelp til å søke om dette.
Tilrettelegging og hjelpemidler i hjemmet er nødvendig  for å ivareta arbeidstakerens helse og sikkerhet

KRITERIER FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE:

Er av behov for helsehjelp og oppholder seg i kommunen i kortere/lengre periode.

 • Akutt eller kronisk skade/sykdom
 • Nedsatt evne til å ivareta egen helse.
 • Har ikke mulighet til å oppsøke helsehjelp og/eller helsehjelpen bare kan  ivaretas i egen bolig.

TJENESTENS INNHOLD:

 • Veiledning og opplæring med mestring som formål
 • Hverdagsrehabilitering som har som mål å styrke brukerens egne ressurser.
 • Trygghetsalarm
 • Hjelp til personlig stell og pleie
 • Multidose og hjelp til medikamentell oppfølging.
 • Hjelp til sårstell der bruker ikke er i stand til å søke annen helsehjelp utenfor hjemmet.
 • Tilrettelegging og hjelp ved måltider.
 • Hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester.
 • Annen helsehjelp etter individuell vurdering eks avlastning.

OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN:

 • Følge til lege, sykehus eller korttidsopphold, med mindre det er nødvendig for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging.
 • Der hvor service/ tjenester er allment tilgjengelige vi ikke  hjemmetjenester settes inn for å kompensere disse.
 • Hente medisiner på apotek.
 • Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil.
 • Hårstell som ikke inngår i dusj og ordinær fotpleie.

 

Hjemmehjelp

Praktisk bistand til renhold i hjemmet for eldre eller syke som ikke selv er i stand til å utføre disse oppgavene.
Ved behov kan hjemmetjenesten kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema. 

Kriterier for hjemmehjelp/praktisk bistand

MÅL:
Sikre at nødvendige oppgaver som  basal rengjøring ivaretas som et tiltak for å bidra til at brukeren kan bo hjemme lengre.

MÅLGRUPPE:
Personer som på grunn av funksjonsfall på grunn av sykdom eller skade er avhengig av assistanse for å greie praktiske rengjøringsoppgaver.

KRITERIER:
Bruker har behov for bistand til enkel rengjøring på grunn av stort funksjonsfall, og hvor pårørende eller nettverk ikke har mulighet til å bidra/hjelpe.

TJENESTENS INNHOLD:
Tjenestens foregår i brukers hjem.

Tjenestens innhold:

 • Lettere rengjøring (støvsuging og vask av gulv) i rom som er i daglig bruk. Det vil si, stue, kjøkken, soverom, gang og bad.
 • Vask av privat tøy ved behov.
 • Skift av brukers sengetøy.
 • Vask av kjøleskap ved behov.
 • Praktisk opplæring og mobilisering.
 • Unntaksvis kjøp av dagligvarer når bruker ikke er i stand til å handle på egen hånd i butikk eller på nett, og når bruker ikke har pårørende eller nettverk som kan bistå han/hun med dette.
 • Videre er det en forutsetning at bruker ikke er i stand til å nyttiggjøre seg Frivilligsentralens tilbud om handlebuss.

Følgende inngår ikke i tjenesten:

 • Hovedrent
 • Vindusvask
 • Rengjøring eller vask av sengetøy etter gjester.

Ved tildeling av hjemmehjelp vil det bli lagt vekt på hvilke oppgaver søkeren ikke kan gjøre selv pga. helseplager. Det ytes ikke hjemmehjelp til oppgaver søkeren kan gjøre selv.

Kommunen krever at bruker skal stille hensiktsmessig og tidsriktig utstyr for rengjøring til disposisjon for hjemmehjelpen.

Tildeling av tjenesten foretas etter en individuell vurdering. Veiledende mal for tildeling av hjemmehjelp til rengjøring er 1 ½ til 2  time hver 2 eller 3 uke.
Den som får innvilget hjemmehjelp skal være til stede i boligen når tjenesten ytes. Tjenesten blir ivaretatt av assistenter og fagarbeidere.
Tjenesten kan også organiseres som brukerstyrt personlig assistanse. Det er viktig at bruker er delaktig og ivaretar de oppgaver han/hun greier, og at læring og mestring inngår i tilbudet.

EGENBETALING:
Egenbetaling følger "Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester" og vedtatte kommunale satser. Beløpet vil bli beregnet på grunnlag av familiens samlede nettoinntekt.

 

Kriterier for middagsombringning

MÅL:

At kommunens innbyggere har tilfredsstillende ernæringsstatus tross manglende evne til å ivareta eget ernæringsbehov.
Tjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

MÅLGRUPPE:

Hjemmeboende brukere som etter kartlegging er vurdert til ikke å klare å opprettholde god/tilfredsstillende ernæringsstatus.

KRITERIER:

 • Brukeren klarer ikke å tilberede og tilrettelegge varme måltider.
 • Er, eller er i fare for å bli feil- eller undernært.
 • Har ingen eller lite nettverk som kan hjelpe til med middagslaging.
 • Har behov for beriket måltid.

TJENESTENS INNHOLD:
Brukeren får tilkjørt ferdig tilberedte og vakuumpakket middager som han/hun selv kan varme opp. Tilkjøringer skjer på fredager.
Trenger brukeren hjelp eller tilrettelegging for å få varmet opp middagen, må det søkes om dette fra hjemmetjenesten.

 

Omsorgsstøtte

BEGREPSAVKLARING
Omsorgsstønad kan tildeles personer som påtar seg  et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det som regnes som vanlig.
Forutsetningen er at søkeren utfører nødvendig omsorgsarbeid som tilsvarer de tjenestene kommunen ordinært yter i helse- og omsorgstjenesten.

Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige uten omsorgsplikt  og foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Lovhjemmel:  Khol. § 3-6 (kommunens  ansvar) / Pbrl. §§  2-1a og § 2-8 , i samsvar med Khol. § 4-1, første ledd bokstav b (forsvarlighetskravet).

FORMÅL
Bidra til forsvarlig omsorg  for de som trenger hjelpen og samtidig legge til rette for at privat omsorgsyter som ønsker å yte omsorg, kan fortsette  med det.

MÅL
En godtgjøring og anerkjennelse til de som utfører særlig tyngende pleie- og omsorgsarbeid for nærstående.
Ordningen omsorgsstønad  tar ikke sikte på å  gi lønn for hver arbeidet time.

MÅLGRUPPE
Omsorgsstønad blir gitt til den som utfører omsorgsarbeidet. Ofte en nær pårørende som ektefelle, foreldre eller barn. Kan også være andre frivillige - uten omsorgsplikt. 

VILKÅR
Kommunen er ansvarlig for at brukere i kommunen har en faglig forsvarlig tjeneste og får dekket sine helsemessige behov.
Det vil bli foretatt  en individuell og skjønnsmessig vurdering. Kompetansen til hver enkelt omsorgsyter vurderes uavhengig av alder.

For personer som har krav på tjenester etter Pbrl. § 2-1a og 2-8, vil det ikke være spørsmål om kommunen skal yte tjenester, men hvilken tjenesteform som skal velges.
I vurdering av en  eventuell  omsorgsstønad, kan kommunen ta hensyn  til kommunens økonomi.

Omsorgsyter har ikke rettskrav på å få tildelt omsorgs stønad selv om omsorgsmottaker fyller vilkårene i loven for å få tjenester. 
Kommunen kan velge å sette inn andre tjenester for å lette omsorgsbyrden dersom tjenestemottaker fyller vilkårene helt eller delvis, og se på en eventuell omsorgsstønad som en del av det totale tjenestetilbudet

Både den som gir og den som trenger omsorg har rett til å søke om omsorgsstønad og klage på kommunen sitt vedtak i saken.

Om det ikke er søkt om Hjelpestønad fra NAV for privat tilsyn og pleie, må dette gjøres samtidig med søknad om omsorgslønn.  Kommunen kan ta hensyn til/gjøre fratrekk for innvilget hjelpestønad ved sin  behandling av søknad om omsorgsstønad. Omsorgsstønad og  hjelpestønad skal utgjøre en helhet, og sees i sammenheng med andre tjenester kommunen kan tilby. Tiden/antall timer tjenesteyter er innvilget pleiepenger, kan gå til fratrekk i utregning av omsorgsstønad.

KRITERIER
Omsorgsyter må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det som er vanlig. Forutsetningen er at søkeren utfører nødvendig omsorgsarbeid
som tilsvarer de tjenestene kommunen ordinært yter i helse- og omsorgstjenesten. Momenter som kan tas i betraktning:

 • Om søker arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid

 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig

 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller ofte avbrudd avnattesøvn

 • Om fordeling over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden

 • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid

 • Om søker har omsorg for flere enn denne ene personen

 • Ved tap av inntektdersom søker må slutte helt eller delvis i sitt vanlige arbeid

TJENESTENS INNHOLD
Kommunen kan selv, etter en individuell vurdering, avgjøre hvor mange timer det skal innvilges omsorgslønn for.
Utgangspunktet i vurderingen er hvor mange timer søker utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, og hvor tyngende dette er.  For personer som ikke har omsorgsplikt vil dette være hvis omsorgsarbeidet  klart overstiger det som er rimelig å forvente. For foreldre til funksjonshemmede mindreårige barn vil det være omsorgsarbeid som klart overstiger vanlig omsorgspliktoppgaver.

 

 

Dagtilbud på korttidsavdelingen

Er åpent to dager i uken og gir et trenings- og sosialt tilbud til brukere med behov for lett opptrening og sosialt samvær.

Dagsenter for personer med hukommelsessvikt på Vikstunet

Målsettingen med tilbudet er å gi både pårørende en avlastning, og å gi brukerne en meningsfylt sosial hverdag. Tilbudet skal bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem, og sammen med sin familie. Det er kapasitet til å ta imot 9 brukere 3 dager i uken; mandag, onsdag og fredag.

Omsorgsboliger uten fast bemanning på Vik Torg

Består av 11 leiligheter. Ved behov for pleie og omsorgstjenester eller praktisk bistand får brukerne dette fra henholdsvis hjemmesykepleien eller fra hjemmehjelpstjenesten.

Omsorgsleiligheter med bistand fra hjemmetjenesten

Vikstunet har 14 leiligheter hvorav 2 av leilighetene kan benyttes av ektepar. Hjemmetjenestens nattevakt har base på Vikstunet.

Hole bo- og rehabiliteringssenter - korttids- og langtidsavdeling

Korttidsavdelingen gir tilbud til brukere som har behov for planlagt og målrettet rehabilitering, og etterbehandling etter sykehusopphold. Personalet arbeider tverrfaglig og består av lege, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut. Korttidsavdelingen tar imot plass for kommunal øyeblikkelig hjelp.

Langtidsavdelingen gir tilbud om medisinsk behandling, helse – og omsorgstjenester til eldre som har et stort behov for døgnkontinuerlige helse – og omsorgstjenester som ikke kan gis i eget hjem.

Hole bo- og rehabiliteringssenter har samarbeid med stiftelsen Livsglede for eldre og gir tilbud til beboere og pasienter etter stiftelsens retningslinjer.

Bofelleskap for demente på Sundjordet

Har 12 plasser hvorav en plass er avsatt til avlastning. Bofelleskapet har fast bemanning. Boligen og tilbudet er tilpasset personer med demens som har begrenset behov for pleie, men som ikke klarer å bo i eget hjem.

Søk om pleie- og omsorgstjenester

Plan for pleie- og omsorgstjenester 2014-2018

Forskrift om rett til langtidsplass

Kommunestyret i Hole vedtok forskrift om rett til langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester den 12.6. 2017.

Formålet med denne forskriften er å sikre kommunens innbyggere lik tilgang ved å gi kriterier for  slike tjenester. Forskriften gir også regler for hvordan pasienter eller brukere skal følges opp i ventetiden på sykehjemsplass eller egnet bolig. Forskriften kan leses her.

Demensplan 2040

Demensplan 2040 er en plan som beskriver noen sentrale tiltak for å bedre kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende. Målet er livskvalitet, tilrettelegge for aktivitet  og kunne bo lengst mulig hjemme. Planen finner du her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss