Vedtak fattet i Hole kommune

Følgende vedtak er fattet i prosessen vedrørende kommunereformen:

Vedtak kommunestyret 1. 9. 2014, sak 049/14:

 • Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til.
 • Det er kommunestyret selv som må være pådriver for de initiativ og lokale prosesser den enkelte kommune ønsker å delta i.

Vedtak kommunestyret 1.9. 2014, sak 050/14:

 • Notat om oppfølging av kommunereformen i Hole kommune legges til grunn for videre lokal prosess.
 • Prosessen føres av kommunereformutvalget bestående av formannskapet i Hole pluss en representant fra SV.

Vedtak formannskapet  22.10. 2014, sak  049/14:

 • Kommunereformutvalget (formannskapet pluss en repr. fra SV) vurderer om Hole kommune fortsatt kan bestå som egen kommune.
 • Kommunereformutvalget vurderer det dithen at det er riktig å imøtekomme invitasjoner fra andre kommuner, i første rekke med mål om å drøfte og avklare nærmere forventninger og videre prosess.
 • Kommunereformutvalget  opptrer som forhandlingsutvalg.

Vedtak Ringerikstinget 26.11. 2014

 1. Hole, Jevnaker og Ringerike vil utrede med et åpent sinn - for eventuelt å skape en ny kommune.
 2.  Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den videre prosessen.
 3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg i samsvar med de forslag rådmennene har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles informasjonsstrategi og medvirkningsprosess.

Vedtak formannskapet 10.12.2014, sak 061/14 og kommunestyret 15.12. 2014, sak 068/14:

Rådmannen anser følgende parallelle løp som en naturlig prosess i det videre arbeidet med ny kommunestruktur:

1. Kommunereformutvalget vurderer om Hole kommune fortsatt kan bestå som egen kommune og hvor grensejusteringene også blir vurdert.

2. Kommunene i Ringeriksregionen går inn i utredningsarbeidet jf. vedtaket på Ringerikstinget 26.11. 2014.

3.  a) Hole kommune går i videre drøftinger og utredninger med Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Lier.
     b) Hole kommune slutter seg til konklusjonene i drøftingsnotatet fra Asker og Bærum datert 20.11. 2014.

Vedtak formannskapet 28.1. 2015, sak 001/15 og kommunestyret 9.2. 2015, sak 006/15:

Hole kommunestyre ønsker at Hole også i årene fremover består som egen kommune. Det gjennomføres en intern utredning for å avklare om kommunen vil kunne ha et tjenestetilbud med en kvalitet som fyller de krav Regjeringen har satt opp. Utredningen gjennomføres av formannskapet supplert med en representant fra Sv, og med bistand fra rådmannen og hans stab. Utredningen skal legges frem for kommunestyret i løpet av 2015.

Rådmannen utarbeider forslag til framdriftsplan.

Når kommunestyret har behandlet utredningen tas det stilling til et eventuelt fremtidig samarbeid med Jevnaker og Ringerike.
 

Vedtak kommunestyret 2.11. 2015, sak 059/15:

 1. Kommunestyret tar rapporten fra Agenda Kaupang om konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur til orientering.

 2. Kommunestyret må i sitt møte den 14. desember fatte vedtak om eventuelt videre samarbeid med kommunene i sør.

 3. Rådmannen gis i oppdrag å kontakte sine kolleger i Ringerike og Jevnaker for å avklare deres interesse for å gjennomføre samtaler om ny kommunestruktur med Hole. Dersom dette er av interesse for Ringerike og Jevnaker bes rådmannen fremlegge forslag til mandat, temaer og framdriftsplan for samtalene til godkjennelse i neste kommunestyremøte.


Vedtak formannskapet 16.12. 2015, sak 58/15 og kommunestyret 21.12. 2015, sak 085/15:

1. Hole kommune avslutter samarbeidet med kommunene i sør.

2. a) Hole kommune slutter seg til Ringerike og Jevnakers utredningsprogram, og ny omforent fremdriftsplan fra 2016.

b) Det oppnevnes to politiske representanter til arbeidsgruppen Demokrati. Valgkomiteen oppnevner disse.

c) Ordfører deltar i Styringsgruppen.

3. Kommunereformutvalgets/ formannskapets evaluering av om Hole kan bestå som egen kommune ferdigstilles innen kommunestyrets møte 25.4. 2016.

Vedtak kommunestyret 21.12. 2015, sak 086/15:
Kommunestyret oppnevnte til arbeidsgruppen Demokrati, følgende politiske representanter:

1. Kristin F. Bjella (Sp)
2. Per Chr. Gomnæs (H)

Vara:
 Isabella Tangen (Ap)

Vedtak formannskapet 24.2. 2016, sak 011/16:

 1. Hole kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av kommunereformen med innbyggerundersøkelse våren 2016 og endelig kommunestyrevedtak i juni. (Alternativ 1).

 2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon.

 3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning.

 4. Rådmannen utreder muligheten for at innbyggerundersøkelsen sendes alle husstander i kommunen.

Vedtak kommunestyret 14.3. 2016, sak 031/16:

1. Hole kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av kommunereformen med innbyggerundersøkelse våren 2016 og endelig kommunestyrevedtak i juni, alternativ 1, men som gjennomføres slik: Det gjennomføres en innbyggerundersøkelse der alle stemmeberettigede i Hole får tilsendt et spørreskjema og en forhåndsfrankert svarkonvolutt. Svarene innsamles, bearbeides og analyseres av en profesjonell aktør. Det bør også være mulig å besvare spørsmålene digitalt. Undersøkelsen skal blant annet inneholde ja/nei spørsmålet.

2. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning.

Vedtak formannskapet 13.4. 2016, sak 017/16, og kommunestyret 25.4 .2016 sak 039/16:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta "rapporten "Hole egen kommune" som egenevaluering jf. vedtak av 21.12.2015, med de endringene som fremkommer av møtebehandlingen over.

Kommunestyret vedtar rapporten "Hole egen kommune" som egenevaluering jf. vedtak av 21.12.2015, med de endringene som fremkommer av møtebehandlingen fra formannskapet 13.4.2016.

Vedtak formannskapet 13.4. 2016, sak 020/16, og kommunestyret 25.4 .2016 sak 040/16:
Kommunestyret vedtar intensjonsplanen for en mulig ny kommune bestående av Hole, Ringerike og Jevnaker.

Vedtak kommunestyret 13.6. 2016, sak 043/16:
Kommunestyret tar resultatene fra innbyggerundersøkelsen i Hole kommune til orientering.

Sluttvedtak kommunestyret 20.6. 2016, sak 064/16:
Hole fortsetter som egen kommune.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss