Vedtak i prosessen

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høring av silingsrapport, vedtak i kommunestyret 23.3 2015

1. Hole kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt.
Hole kommune har følgende kommentarer til utredningen:
2. Trase og stasjoner (delrapport 3 - silingsrapport)
a) Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og dobbeltsporet jernbane, men ønsker Busundlinjen som trase fra Bymoen til Styggedalen. Dette alternativet tar best hensyn til jord- og skogbruk, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv.

b) Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.

c) Kommunen støtter etatenes forslag til plassering av holdeplasser og stasjoner.

3. Reguleringsplanprosessen
a) Hole kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.

b) Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.

c) Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i kommunene. Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.

4. Framdrift og prosess (delrapport 2)
a) Hole kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i 2018/19 i  samsvar med Stortingets forutsetning.

b) Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften kan holdes.

c) Kommunen vil gjennom eget planarbeid legge til rette for en kontrollert vekst i forhold til den utvikling disse samferdselstiltakene gir grunnlag for.
 

Kommunedelplan med konsekvensutredning E16 Skaret - Hønefoss - Merknadsbehandling og vedtak, kommunestyret 4.11. 2013

Kommunestyret vedtar  i medhold av Pbl. §11-14 – §11-16:

  1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig planvedtak på valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16 Skaret – Hønefoss.
  2. Hole kommune mener at konsekvensutredningen er gjennomført tilfredsstillende og danner godt nok grunnlag for vedtak av kommunedelplan. Statens vegvesen har i merknadsbehandlingen selv påpekt at enkelte forhold kunne vært grundigere utredet. Hole kommune forutsetter at det arbeides videre med disse forholdene i reguleringsplanleggingen dersom de er relevante for alternativet som skal reguleres.
  3. Det har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i planprosessen, hvor innsigelser til alle alternative korridorer har vært varslet.  På bakgrunn av dette ser ikke Hole kommune  at et meklingsmøte vil kunne føre fram til enighet om noe alternativ.
  4. Hole kommune oversender kommunedelplan med konsekvensutredning og anbefalinger til Fylkesmannen, for videre oversendelse til departementet for endelige planvedtak.   
  5. Merknadsbehandlingen avsluttes med noe tilleggsinformasjon og kommentarer. (Jmf. rådmannens kommentarer punkt 2-7 under "Vurderinger").
  6. Hole kommune anbefaler departementet å velge Grønt alternativ med lang tunnel, A12a, som korridor for E16 Skaret – Hønefoss. 
  7. Hole kommune anbefaler at Statens vegvesen starter konsekvensutredning av bru mellom Elstangen og Hammeren. (Jmf. s. 30-40 i Sammendrag av merknader med kommentarer fra Statens vegvesen).
  8. Hole kommune ber om at det fattes planvedtak for korridorvalg for strekningen Skaret-Elstangen med tanke på å unngå nye runder med forsinkelser.

Ringerike og Hole kommuner har samarbeidet om utforming av punktene 1-4 i forslag til vedtak.

Kommunedelplan E16 Skaret-Høgkastet - vedtak kommunestyret 20.6. 2016, sak 062/16
I medhold av PBL. §11-15 jf. §11-16 vedtas Kommunedelplan for E16 Skaret-Høgkastet, del av forslag til kommunedelplan E16 Skaret – Hønefoss. Planmaterialet datert april 2016.

Detaljplan E16 Skaret - Høgkastet, vedtak kommunestyret 11.12. 2017, sak 062/17
I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas detaljplan for E16 Skaret – Høgkastet slik som vist på planmateriale datert 22.11.2017.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss