Ringeriksbanen - potensielle areal for økologisk kompensasjon

Jernbaneverket besluttet i januar 2016 å igangsette et kartleggingsprosjekt av arealer for økologisk kompensasjon. En tidlig start av et slikt kartleggingsarbeid ble vurdert som viktig for å redusere risikoen for forsinkelser av reguleringsplanarbeidet. Statens vegvesen fikk ansvaret med å lede dette arbeidet i en innledende fase inntil prosjektorganisasjonen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE) var på plass. Mandatet har vært å kartlegge, utrede og foreslå potensielle arealer for økologisk kompensasjon.

Oppdraget ble forsterket gjennom Samferdselsdepartementets brev datert 28.4.2016 hvor Helgelandsmolinja legges til grunn for videre planlegging. Departementet legger vekt på at videre planarbeid skal finne relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk.

Det er utarbeidet en rapport som viser resultatene fra naturmangfoldkartlegging gjennomført i 2016, og som gir anbefalinger for videre arbeid med økologisk kompensasjon. Det ble tidlig i prosessen etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Fylkesmannen i Buskerud, Miljødirektoratet, landbrukskontoret for Ringerike og Hole kommuner, konsulenter og Statens vegvesen. Vegdirektoratet, Jernbaneverket og Miljødirektoratet har også deltatt med ressurspersoner i flere møter. Etter etablering av Fellesprosjektet, har FRE sammen med rådgiver deltatt i arbeidsgruppas arbeid fra september 2016. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med arbeidsgruppa og ressurspersonene fra Vegdirektoratet, Jernbaneverket og Miljødirektoratet.

FRE og Fylkesmannen i Buskerud skal i samarbeid videreføre arbeide med økologisk kompensasjon gjennom utarbeidelse av en kompensasjonsplan i 2017 og 2018.

Les rapporten her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss