shutterstock_196651658

Psykisk helse

Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som har behov for psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Kommunepsykolog - tilbud til barn og unge

Kommunepsykologen jobber forebyggende med psykisk helse både på individ-gruppe- og systemnivå. Tilbudet er formet slik at det skal komme flest mulig av kommunens innbyggere til gode. Det betyr at kommunepsykologen ikke binder opp kapasiteten til mange individuelle samtaler, men jobber mest med kunnskapsformidling, veiledning og samarbeid med andre fagpersoner.  I noen situasjoner tilbys enesamtaler til brukere, men som oftest vil kommunepsykologen arbeide sammen med andre fagpersoner i kommunen for å kunne gi et best mulig tilbud til flest mulig. Tjenestetilbudet og målgruppene som beskrives her vil evalueres og videreutvikles i løpet av prosjektperioden.

Tilbud til fagpersoner som jobber med gravide, barn, unge og deres familier:

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning
 • Undervisning om psykisk helse  til fagpersoner
 • Planlegging, utvikling og evaluering av helsefremmende og forebyggende tiltak innen psykisk helse i kommunen

Tilbud til gravide, barn, unge og deres familier:

 • Samtaler, veiledning og behandling (inntil fem konsultasjoner)
 • Hjelp til kontakt og samarbeid med andre tjenester
 • Undervisning om psykisk helse til barn, unge og foreldre

Alle i Hole kommune som ønsker psykologbistand i form av overnevnte tilbud  kan ta kontakt for mer informasjon og vurdering av hjelpebehov.

Når kan du kontakte kommunepsykologen?
Kommunepsykologen tar i mot alle typer henvendelser, små og store bekymringer eller spørsmål vedrørende psykisk helse. Sammen finner vi ut om kommunepsykologen har det rette tilbudet, eller om dere kan få bedre hjelp i andre tjenester. Det er lettere å hjelpe hvis vi kommer  tidlig inn, så ta kontakt så tidlig som mulig.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 32 16 12 25 eller 409 12 776 (man-fre 08.00 - 15.30)

E-post: kommunepsykologen@hole.kommune.no (kun generelle forespørsler pr mail, ikke personopplysninger)

 

Henvisningsskjema finner du her.

 

 

Tilbud til voksne med rus- og eller psykiske lidelser

I Hole kommune er rus- og psykisk helse organisert under NAV Hole, som en egen avdeling og fagområde.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år.

Personer :

 • med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • med ulik grad av rusproblematikk
 • som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • som er sykemeldt pga. psykiske lidelser eller av en eller annen grunn har stått lenge utenfor arbeidslivet uten spesifikk årsak.
 • Pårørende til personer i målgruppen

Hvilke tjenester tilbys?

 • Kartlegging av problematikk, utredning, oppfølging i form av individuelle samtaler, råd og veiledning
 • Praktisk bistand og ambulante hjemmebesøk ved behov
 • Heldøgns omsorg
 • IMR-grupper (Individuell mestering og tilfriskning)
 • Henvisning til lege og spesialisthelsetjeneste ved behov
 • Samarbeid med pårørende og andre instanser herunder f.eks. NAV, barnevern, pleie- og omsorg, spesialisthelsetjeneste når dette anses hensiktsmessig
 • Pårørende som ønsker kan få samtaler, råd eller veiledning.

Hvordan komme i kontakt?

Du trenger ingen skriftlig henvisning for å ta kontakt med oss. Har du behov for hjelp til å komme i kontakt med oss kan din lege eller andre pårørende hjelpe deg.

Du kan selv ta kontakt via e-post: jane.nordhagen@nav.no eller tlf.: 31 02 83 31/938 60 942.

Hvem er i teamet?

Jane Nordhagen - psykiatrikoordinator

Bartosz Damian Skwarski - psykolog

Stina Borgli - Liv Kolstad - Lise Marie Standal

Hvor holder vi til?

Herredshuset på Vik, Viksveien 30, 3530 Røyse

Aktiviteter som tilbys:

Frisklivssentralen adr. Helgelandsmoen

Hole frivilligsentral adr. Vikstunet

Fontenehuset  (facebook) adr. Hønefoss  post@fontenehuset.com

Andre nyttige linker:

Helsenorge.no

Psykiskhelse.no

Hjelptilhjelp.no

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss