Priser og vilkår

Eleven betaler en egenandel. Størrelsen på egenandelen kan endres, som følge av politiske vedtak i kommunestyret. Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen, innen tidsfrist oppgitt ved tildeling.

For vår 2017 utgjør egenandelen 1 503,- kr per semester, eller 978,- kr ved sen start av semester (etter 15.02 for vårsemester eller 01.10 for høstsemester).

Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.

Ved sykdom eller skade, som forhindrer eleven i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester.

Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss