Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen

Planprogrammet - kommunens uttalelse

Planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er det første steget i planleggingen av det store vei- og jernbaneanlegget. Gjennom programmet blir det bestemt hvilke temaer som skal utredes videre, og det blir fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Det er Jernbaneverket og Statens vegvesen som har utarbeidet forslag til planprogram. Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Planarbeidet berører kommunene Bærum, Hole og Ringerike.

Hole kommune er opptatt av at:

– Konsekvenser blir klarlagt
• For innbyggerne generelt
• For de som blir direkte berørt
• For de kommunale tjenestene og kommunal infrastruktur
Vi mener at dette ikke kommer klart nok frem av planprogrammet
 
– Det blir en god sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder
• Lokaltrafikk, gang og sykkelveier – skolevei.
 
– Krysset i Sundvollen får kapasitet til å starte videre utvikling i området.
– Vi får gode avbøtende/kompenserende tiltak i forhold til friluftsliv og idrettsaktiviteter.
 

Kommunens ansvar

– Ivareta  egne innbyggere
• Ut i fra et helsemessig perspektiv
• Som reguleringsmyndighet
 
– Følge opp at prosjektet ivaretar sitt ansvar på en god måte overfor kommunens innbyggere
• Avklare grensesnitt
 
Dine behov
 
– Vi vil lytte til innbyggernes behov, for å vurdere hvilke tjenester kommunen må yte innenfor vårt ansvarsområde
 
Fremdrift for planprogrammet
  • Kommunen utarbeider høringsuttalelse til planprogrammet innen 12.12. 2016.
  • Vedtak i kommunestyret 12.12. 2016.

Eventuelt vedta endringer i høringsuttalelsen innen 10.1. 2017.

Kommunen har utarbeidet en høringsuttalelse som vil oversendes til Jernbaneverket. Høringsuttalelsen er behandlet av kommunestyret 12.12. 2016.
Kommunens høringsuttalelse til planprogrammet finner du her

Dine innspill til planprogrammet er viktige
Alle som ønsker det kan komme med synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Jernbaneverket og Statens vegvesen bør kjenne til.
Frist for å sende inn merknader er 10. januar 2017. Send til postmottak@banenor.no
Merk innspillene til oppstartsvarsel og planprogram med «Ringeriksbanen og E16, saksnummer 201611133».

 

Spørsmål og naboinformasjon
Har du spørsmål og ønsker mer informasjon rettes disse til Jernbaneverket. Jernbaneverket har en
egen nabokontakt som svarer på spørsmål fra naboer og  andre interessenter om hva som skjer i prosjektet. 

Nabokontakt: Halldis Skogen, E-post: halldis.skogen@banenor.no  Mobil: 920 60 012
Kommunikasjonsrådgiver: Liv Bjørge, liv.bjorge@banenor.no          Mobil:  916 56 647            

 

Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektets hjemmeside

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema