Du er her: Hjem

Fylkesmannen melder oppstart av verneprosess for mulige erstatningsarealer

Oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen/E16

Ringeriksbanen og ny E16 som planlegges bygd mellom Sandvika/ Høgkastet og Hønefoss skjærer gjennom et rikt kultur- og naturlandskap. Sammen med valget av Helgelandsmolinjen for delstrekning 4 av prosjektet, bestemte Samferdselsdepartementet at det skal «legges vekt på å finne relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk kompensasjon) vil erstatte tapte naturverdier. Erstatningsarealene sikres gjennom en verneplan. Fylkesmannen melder nå oppstart av verneprosess for mulige erstatningsarealer.

 

Omfanget av økologisk kompensasjon, herunder hvor store arealer som skal vernes, vil bli besluttet av regjeringen. Arealene det nå meldes oppstart for er aktuelle å utrede for vern som erstatningsareal. Vi ønsker synspunkter fra grunneiere, organisasjoner og andre interesserte.

Åpent informasjonsmøte torsdag 9. januar
Det vil bli holdt et åpent møte om dette tirsdag, 9. januar 2018 på General hotell, Helgelandsmoen, kl. 18. Vi ønsker alle velkommen.


Om verneprosessen
En verneprosess med hjemmel i lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal legge til rette for medvirkning. Den starter med en kunngjøring om oppstart av verneprosess («oppstartsmelding», dette brevet) som viser en oversikt over de områdene som kan være aktuelle for vern. Alle kan komme med innspill til oppstartsmeldingen. Fylkesmannen behandler innkomne innspill, som blir en del av grunnlaget for et forslag til verneplan. En verneplan har konkrete forslag til avgrensing og vernebestemmelser og kan inneholder ulike alternativer til vern. Den sendes på høring til alle berørte grunneiere og relevante parter. Merknadene til høringen blir vurdert før Fylkesmannen sender sitt endelige forslag til verneplan til Miljødirektoratet. Saken behandles så i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, før den behandles i regjering og vedtas ved kongelig resolusjon.

Arealene det nå meldes oppstart for baserer seg på naturfaglige kartlegginger og metodisk arbeid gjort i 20161. For å sikre god nok kunnskap om mulige erstatningsarealer har kartleggingen omfattet mange forskjellige typer natur og områder. Siden da har noen arealer blitt tatt ut fra den opprinnelige kartleggingslisten av hensyn til jordvern. Trolig vil ikke alle arealene som det nå meldes oppstart på inngå i høringsforslaget til verneplanen som utarbeides i løpet av senvinter/ våren. Dialogmøter med grunneiere i de aktuelle områdene er påbegynt, men det er ikke gjennomført møter med alle ennå. Samtidig pågår arbeidet med å avklare tapet av natur og behovet for kompensasjon fra Fellesprosjektets side. Det er derfor usikkert hvor stort areal og hvilke konkrete områder det er aktuelt å verne. Klima- og miljødepartementet har gitt oppdrag om å starte verneprosessen for aktuelle områder nå, for å unngå å forsinke arbeidet med reguleringsplanen for vei/bane.

Les brevet fra Fylkesmannen her
Se kartoversikt her

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema