Du er her: Hjem

Offentlig høring - forskrift om rett til sykehjemsplass

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget endringer i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient og brukrrettighetsloven § 2-1 e første ledd. Grunnlaget for vedtaket er Prop. 99L ( 2015 – 2016) og Inst. 237 L (2015 – 2016).

En ny paragraf, §3-2a i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger alle kommuner å utarbeide en forskrift om kriterier for rett til langtidsplass på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Lovendringene trådte i kraft fra 1. juli 2016, og kommunene har fått frist på at nye forskrifter skal tre i kraft fra 1. juli 2017.

Forskriftsfesting av kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller  tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester innebærer ikke store endringer i tildelingspraksis i Hole da foreslåtte kriterier er blitt fulgt ved tildeling av langtidsplasser i sykehjem eller bolig. Hole kommune har en dekningsgrad på 16 % på sykehjemsplasser og omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Det er en relativt lav dekningsgrad. Med økning i antall eldre i kommunen kan det nye lovpålagte kravet innebære at kommunen må kjøpe ekstern plass om Hole ikke har plass i sykehjem eller bolig med heldøgns bemanning.

Forskriftsfesting av at pasienter og brukere som oppfyller kriteriene, men som kan få faglig forsvarlige tjenester i hjemmet i påvente av en langtidsplass skal ha vedtak. Det er et nytt krav som vil kreve noen saksbehandlingsressurser, men ikke mye. Hole har i praksis ført venteliste selv om det ikke har vært et krav tidligere. De som har stått på venteliste tidligere har fått sitt behov vurdert jevnlig. Sånn sett er forslag til forskrift i tråd med gjeldende praksis i Hole.

 Høringsfristen er 1. juni 2017. Innspill til forskriften kan sendes inn til postmottak@hole.kommune.no. Innspillet merkes med sak 17/489.

Det endelige utkastet til forskrift behandles av Kommunestyret i møte 12. juni 2017.

Høringsutkastet finner du her.

Evt. spørsmål kan rettes til Anne Marit Hamstad Fuglum tlf 32 16 33 62 eller 99 63 12 90.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema