Om de ulike arealplanene

Planstrategien vil legge føringer for bl.a. arealplanene, og er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i den kommende fireårsperioden for å imøtekomme kommunens behov, herunder om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres

Kommuneplanen

Kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument, og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer, og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommuneplanens arealdel skal rulleres hvert fjerde år. I Hole ble dette gjennomført i 2009, neste rullering er planlagt igangsatt i 2017.  

Gjeldene plan finner du her.

Kommunedelplanen

En kommunedelplan er – som en kommuneplan – en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.  I stedet for å starte revisjon av kommuneplan i 2013 for Hole ble det vedtatt å starte arbeid med kommunedelplaner for Sollihøgda, Sundvollen og Vik.   

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. En reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig for rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

En reguleringsplan kan utformes som områdeplan eller detaljplan:

 • Områderegulering gjennomføres av kommunen selv (eller av andre myndigheter eller private aktører på oppdrag fra kommunen), i tilfeller hvor det er behov for å gi mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken.
 • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Slike planer kan fremmes av private aktører, organisasjoner og andre myndigheter. Detaljregulering kan sies å erstatte bebyggelsesplan (etter gammel lov). 

 

Planprosessene

Planprosessene for kommuneplan og kommunedelplan er like, og informasjonen nedenfor gjelder for begge to:

 1. Kommuneplankart

 2. Bestemmelser til kommuneplanen

 3. Planbeskrivelse med konsekvensutredninger

Kommunedelplan for Sollihøgda - under arbeid

Kommunedelplan for Sundvollen - under arbeid

Kommunedelplan for Vik - under arbeid

 

 

Medvirkning

 1. Når planstrategien legges ut på høring, kan alle sende en skriftlig uttalelse til dokumentet.Planstrategien vedtas av kommunestyret.

 2. Ved kunngjøring om igangsetting av kommuneplanrevisjon ber kommunen om innspill til planarbeidet. (Innspill sendes inn på eget skjema med de vedlegg som etterspørres)

 3. Når forslag til kommune(del)plan legges ut til offentlig ettersyn, ber kommunen om merknader til planforslaget.Det er vanlig å avholde åpne møter i løpet av høringsperioden på minimum 6 uker.

 4. Det er ikke klageadgang på kommunestyrets planvedtak

Utarbeidelse av kommune(del)plan

 • Oppstart annonseres med frist for innspill.

 • Med utgangspunkt i vedtatt planstrategi blir alle innspillene til kommune(del)planarbeidet vurdert ut fra et bestemt sett av kriterier.På bakgrunn av vurderingene utarbeides forslag til plankart, bestemmelser og beskrivelse.

 • Plan- og miljøstyret vedtar at planforslag legges ut til offentlig ettersyn.

 • Høringsperiode minimum 6 uker.

 • Saksbehandling av innkomne merknader og evt. avklarende møte med offentlige høringsinstanser.Evt. justering av plan og bestemmelser.

 • Planvedtak i kommunestyret og kunngjøring.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema