Grensepåvisning

 Utsetting av grensemerker ved tidligere klarlagt grense

Dersom grensemerker fra en tidligere oppmålt grense er gått tapt, kan nye grensemerker settes ut ved en grensepåvisning.

Grensepåvisning bestilles via e-post  eller vanlig brev. Merk konvolutten eller e-posten "Grensepåvisning". Med bestillingen må det legges ved et kart med angivelse av hvilken grense som ønskes påvist, og det må settes kryss ved ønskede grensepunkter. 

Oppmålingsavdelingen varsler berørte grunneiere minst to uker før grensepåvisning.

Grensepåvisning er regulert av matrikkelforskriftens § 36. 

 

Ønske om klarlegging av ikke klarlagt grense

Dersom du eier en eiendom har usikre/ikke klarlagte grenser, kan du søke om at grensen klarlegges. Denne klarleggingen involverer da de naboer som har felles usikker grense til eiendommen. På oppmålingsforretningen kan ikke kommunens landmåler være med på å avgjøre grenselinjene, dette er noe partene selv må blir enige om.

Kommunen kan være behjelpelig med å finne frem gamle skylddelinger. Det bes om at partene opplyser om eventuelle berørte rettigheter.

Ønske om klarlegging av usikker grense bestilles via e-post  eller vanlig brev. Merk konvolutten eller e-posten "Klarlegging av grense". Det bes om at dette skjemaet brukes. Med bestillingen må det legges ved et kart med angivelse av hvilke grenser som ønskes klarlagt. Kartutsnitt kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

Oppmålingsavdelingen varsler berørte grunneiere minst to uker før klarlegging av grenser.

Klarlegging av grenser er regulert av matrikkellovens § 17 og matrikkelforskriftens § 36. 

Kart
Kartutsnitt kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

Gebyr
Gebyr for grensepåvisning beregnes etter kommunens gebyrregulativ, kapittel 2.5.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss