Tur Kleivstua

Friluftsliv

Krepsing

Fangst av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden er  tillatt f.o.m. 10. august kl. 18.00 t.o.m. 17. august.

Skjema for registrering som skal innleveres til fiskeforeningen innen 1. august  finner du her,  eller du kan kontakte Steinsfjorden fiskeforening på  tlf. 478 15 675.
Alle teiner og annen redskap der nett blir benyttet til fangst av kreps, skal ha en minste maskevidde på 21 mm, og trådtykkelse som gjør at lysåpningen på maskene ikke blir mindre enn 20 mm. Det er ikke tillatt å krepse med mer enn 300 teiner for hver fisker og teinene skal være merket med
registreringsnummer og oppført i krepseregisteret. Minstemål for kreps er 9,5 cm.

Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det, på grunn av fare for skog-, gress- og lyngbranner, ikke tillatt å tenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Den enkelte kommune har myndighet til å tillate eller forby utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Se mer om bålbrenning og forsiktighetsregler.

Båndtvang

I Hole gjelder de sentrale båndtvangbestemmelsene dvs. båndtvang fra 1. april til 20. august. Men av hensyn til bufe gjelder båndtvangen frem til 30. september i den delen av Krokskogen som ligger i Hole kommune. Kommunen har vedtatt egen lokal forskrift.

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen.

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 39 Tekniske innretninger og utstyr
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark
Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 38 Forbud mot forurensning mv.
Forvaltningsloven
Motorferdselloven
Friluftsloven
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12

 

Bruk av vannscooter og lignende i Hole.

Hole kommune har ikke vedtatt egne lokale forskrifter.  Sentrale forskrifter gjelder for Hole.

De kan du lese her

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer

 

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema