Du er her: Hjem

Forslag til kulturminneplan - kom med dine innspill

Forslaget til kulturminneplan er behandlet av plan- og miljøstyret i november, og legges nå ut til høring.

Styrke kunnskapen
Temaplanen for kulturminner er et faglig grunnlag for å kunne ta vare på viktige kulturminner og miljøer i Hole.
Planen skal fungere som grunnlag i planlegging og saksbehandling der kulturminner og kulturmiljøer er berørt.
Planen vil kunne styrke kunnskapen om kulturarven for grunneiere, i byggesaksbehandling og arealplaner, og kommunens videreføring av kulturarv.

Kom med innspill!
Forslaget til kulturminneplan er behandlet av plan- og miljøstyret i november, og legges nå ut på høring.  Høringsfristen er 2. februar 2018.

Innspill sendes til:
postmottak@hole.kommune.no

eller:

Viksveien 30, 3530 Røyse

Kulturminneplanen har en plandel og to fagrapporter

  • Plandelen, tar for seg noe historie og forvaltning av kulturminnene og miljøene.

  • Fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer har kartfestet oversikt over kjente arkeologiske automatiske fredete kulturminner, kort om forhistorisk tid, statistikk og synliggjør verdifulle forhistoriske kulturmiljøer.

  • Fagrapporten Registrering av nyere tids kulturminner og kulturmiljøer har kartfestet oversikt over kulturminnene og miljøene med verneverdier, kort om bygningsarven og statistikk.

Forslag til temaplan kulturminner

Fagrapport arkeologi

Fagrapport nyere tid

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema