Endring eller oppsigelse av plass

Fornyelse av fast elevplass
Elever som ikke ønsker å fortsette undervisningen påfølgende skoleår må gi skriftlig beskjed til kulturskolen. Vennligst legg merke til at overføring fra Musikkbarnehage til Musikklasse og videre til Kulturmix trinn 2 – 5  gruppene skjer automatisk hvis kulturskolen mangler skriftlig beskjed fra foresatte om avmelding ved fristens utløp (15. mai for påfølgende høstsemester og 1. desember for påfølgende vårsemester).

Slutte i løpet av skoleåret fast elevplass
Utmeldingsfrist for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 1. desember. Utmeldingen må sendes skriftlig til skolens administrasjon: kulturskolen@hole.kommune.no
Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.

Permisjon fast elevplass
Elever som ønsker opphold fra undervisningen kan, etter skriftlig søknad om permisjon til skolens administrasjon, bli registrert på prioritert venteliste. Eleven beholder da ikke elevplassen, men vil, etter skriftlig ønske om gjenopptak, bli prioritert.

Oppsigelse av elevplass - alle elever
Kulturskolen kan si opp plassen dersom:

- eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning

- eleven ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement

- eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen

- egenandelen ikke er betalt

Undervisningsårets lengde ved fast elevplass
Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager. Lengden på undervisningsåret varierer etter disiplin. Undervisningsåret har inntil 35 uker med ukentlig undervisning, normalt fordelt.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss