Endring av eiendomsgrenser

Du kan søke om å justere grenser mellom deg og naboen, eller du kan søke om å overføre areal. Grensejustering gjennomføres ved små arealendringer, mens arealoverføring må gjennomføres ved større arealendringer.

 

Vi måler opp og merker eiendomsgrensen din, og oppdaterer eiendomsgrensene i matrikkelen. Etter endt oppmålingsforretning sender vi ut matrikkelbrev, som erstatter tidligere målebrev.

Grensejustering
Ved en grensejustering kan arealet for de involverte eiendommene økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvm.

Skjema for grensejustering finner du her.

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere på søknadsskjemaet.

Legg også ved kartutsnitt som viser ønsket justert grense. Kartutsnitt kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

Oppmålingsavdelingen varsler berørte grunneiere minst to uker før klarlegging av grenser.

Grensejustering er regulert av matrikkellovens § 16 og matrikkelforskriftens § 34.

Gebyr for grensejustering beregnes etter kommunens gebyrregulativ, kapittel 2.4.

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.
Behandling av arealoverføring må, som opprettelse av eiendom, først innom Delesak (for behandling etter plan- og bygningsloven) før saken kan behandles av oppmålingsavdelingen (for behandling etter matrikkelloven).

Oppmålingsavdelingen varsler berørte grunneiere minst to uker før arealoverføringen.

Arealoverføring er regulert av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriftens § 33.

Gebyr for grensejustering beregnes etter kommunens gebyrregulativ, kapittel 2.3.

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss