hole.kommune.no

Lytt til teksten
shutterstock_247302208[1]

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstjenester i Hole kommune omfatter forebyggende tjenester og mestring, hjemmetjenester, omsorgsbolig med bemanning, rehabilitering/korttidsplasser og sykehjemsplass. Kommunen kjøper andre spesialplasser etter behov.

Forebyggende og rehabiliterende team

Forbyggende og rehabiliterende team har ansvaret for to tjenester. Den ene tjenesten er tilbud om forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 82 år. Den andre tjenesten er  hverdagsrehabilitering som har som formål å bedre brukerens funksjonsevne basert på dagliglivets aktiviteter. Teamet kan kontaktes på hverdagsrehab@hole.kommune.no.

Demensteam

Teamet er sammensatt av lege, sykepleier, hjelpepleier og ergoterapeut. Teamet tilbyr utredning av demens, veiledning og samtaler i hjemmet til pasienter  og pårørende. Pr i dag har teamet en sykepleier i 20 % stilling som koordinator. I tillegg er det engasjert lege 1 time i måneden i teamet. Årlig arrangerer demensteamet pårørendeskole om demens. Demenskoordinator er tilknyttet hjemmetjenesten og kan kontaktes på telefon 32 16 33 67.

MS team

Består av tverrfaglig sammensatt av personell fra pleie- og omsorgsavdelingen og tjenester for funksjonshemmede. Teamet har vært i drift siden 2014. Bakgrunnen er at Hole kommune har en overhyppighet av personer med diagnosen Multippel sklerose. Målsettingen med teamet er at de er et lavterskeltilbud til personer med Multippel sklerose, og deres pårørende. Teamet kan kontaktes på holeMSTeam@hole.kommune.no

Kreftkontakt/palliativ sykepleier

Hole kommune har i en årrekke hatt Kreftkontakt som koordinerer behandling til kreftsyke i kommunene og bistår pasienten og dens pårørende i en vanskelig situasjon. Kreftkontakten er spesialsykepleier som er knyttet til hjemmetjenesten. Kreftkontakten kan kontaktes på telefon 409 11 050.

Trygghetsalarm

Bidrar til at hjemmeboende raskt kan varsle hjemmesykepleien ved behov for hjelp. Alle alarmer er digitale trygghetsalarmer. Det er en rask  utvikling innenfor velferdsteknologien der trygghetsalarmer bl.a  kan kobles opp mot brannvarsler, sporingssystemer (GPS) og andre former for sikkerhetsalarmer. Ved behov for trygghetsalarm kan hjemmesykepleien kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema.

Hjemmesykepleie

Ivaretar et bredt spekter av helse-, pleie- og omsorgstjenester i brukernes egne hjem.
Ved behov kan hjemmesykepleien kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema. 

Kriterier for tildeling av hjemmesykepleie/praktisk bistand

FORMÅL:

Gi tilbud om nødvendig helsehjelp i hjemmet ved kort- eller langvarig sykdom.

 • Når bruker/pasient ikke kan oppsøke helsehjelp eller
 • det ikke er hensiktsmessig å oppsøke helsehjelp.

Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av psykisk- og fysisk sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

MÅL:

Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og skal bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.
Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

MÅLGRUPPE:

Tjenesten skal gis til de som på grunn av akutt eller kronisk skade/sykdom med stort funksjonssvikt, helt eller delvis ikke kan ivareta egen helse på forsvarlig måte.
Helsehjelp i hjemmet kan innvilges til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

KRITERIER:

 • Er av behov for helsehjelp og oppholder deg i kommunen i kortere/lengre periode.
 • Akutt eller kronisk skade/sykdom.
 • Nedsatt evne til å ivareta egen helse.
 • Har ikke mulighet til å oppsøke helsehjelp og/eller helsehjelpen kan bare ivaretas i egen bolig.

TJENESTENS INNHOLD:

Døgnbasert hjemmetjeneste består av:

 • Veiledning og opplæring med mestring som formål
 • Hjemmetrening
 • Hjelp til personlig stell og pleie
 • Hjelp til medikamentell behandling
 • Hjelp til sårstell
 • Tilrettelegging og hjelp ved måltider
 • Tilsyn med definert formål
 • Hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester
 • Akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm
 • Annen helsehjelp etter individuell vurdering

OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN:

 • Følge til lege, sykehus eller korttidsopphold, med mindre det er nødvendig for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging.
 • Der hvor service/ tjenester er allment tilgjengelige vil hjemmetjenester ikke settes inn for å kompensere disse.
 • Hente medisiner på apotek dersom bruker eller andre i nettverket ditt kan utføre dette.
 • Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil.
 • Hårstell som ikke inngår i dusj og ordinær fotpleie.

 

 

 

Hjemmehjelp

Praktisk bistand til renhold i hjemmet for eldre eller syke som ikke selv er i stand til å utføre disse oppgavene.
Ved behov kan hjemmetjenesten kontaktes på telefon 32 16 33 67 for å få søknadsskjema. 

Kriterier for hjemmehjelp/praktisk bistand

MÅL:
Sikre at nødvendige oppgaver som  basal rengjøring ivaretas som et tiltak for å bidra til at brukeren kan bo hjemme lengre.

MÅLGRUPPE:
Personer som på grunn av funksjonsfall på grunn av sykdom eller skade er avhengig av assistanse for å greie praktiske rengjøringsoppgaver.

KRITERIER:
Bruker har behov for bistand til enkel rengjøring på grunn av stort funksjonsfall, og hvor pårørende eller nettverk ikke har mulighet til å bidra/hjelpe.

TJENESTENS INNHOLD:
Tjenestens foregår i brukers hjem.

Tjenestens innhold:

 • Lettere rengjøring (støvsuging og vask av gulv) i rom som er i daglig bruk. Det vil si, stue, kjøkken, soverom, gang og bad.
 • Vask av privat tøy ved behov.
 • Skift av brukers sengetøy.
 • Vask av kjøleskap ved behov.
 • Praktisk opplæring og mobilisering.
 • Unntaksvis kjøp av dagligvarer når bruker ikke er i stand til å handle på egen hånd i butikk eller på nett, og når bruker ikke har pårørende eller nettverk som kan bistå han/hun med dette.
 • Videre er det en forutsetning at bruker ikke er i stand til å nyttiggjøre seg Frivilligsentralens tilbud om handlebuss.

Følgende inngår ikke i tjenesten:

 • Hovedrent
 • Vindusvask
 • Rengjøring eller vask av sengetøy etter gjester.

Ved tildeling av hjemmehjelp vil det bli lagt vekt på hvilke oppgaver søkeren ikke kan gjøre selv pga. helseplager. Det ytes ikke hjemmehjelp til oppgaver søkeren kan gjøre selv.

Kommunen krever at bruker skal stille hensiktsmessig og tidsriktig utstyr for rengjøring til disposisjon for hjemmehjelpen.

Tildeling av tjenesten foretas etter en individuell vurdering. Veiledende mal for tildeling av hjemmehjelp til rengjøring er 1 ½ til 2  time hver 2 eller 3 uke.
Den som får innvilget hjemmehjelp skal være til stede i boligen når tjenesten ytes. Tjenesten blir ivaretatt av assistenter og fagarbeidere.
Tjenesten kan også organiseres som brukerstyrt personlig assistanse. Det er viktig at bruker er delaktig og ivaretar de oppgaver han/hun greier, og at læring og mestring inngår i tilbudet.

EGENBETALING:
Egenbetaling følger "Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester" og vedtatte kommunale satser. Beløpet vil bli beregnet på grunnlag av familiens samlede nettoinntekt.

 

Kriterier for middagsombringning

MÅL:

At kommunens innbyggere har tilfredsstillende ernæringsstatus tross manglende evne til å ivareta eget ernæringsbehov.
Tjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

MÅLGRUPPE:

Hjemmeboende brukere som etter kartlegging er vurdert til ikke å klare å opprettholde god/tilfredsstillende ernæringsstatus.

KRITERIER:

 • Brukeren klarer ikke å tilberede og tilrettelegge varme måltider.
 • Er, eller er i fare for å bli feil- eller undernært.
 • Har ingen eller lite nettverk som kan hjelpe til med middagslaging.
 • Har behov for beriket måltid.

TJENESTENS INNHOLD:
Brukeren får tilkjørt ferdig tilberedte og vakuumpakket middager som han/hun selv kan varme opp. Tilkjøringer skjer på fredager.
Trenger brukeren hjelp eller tilrettelegging for å få varmet opp middagen, må det søkes om dette fra hjemmetjenesten.

 

Omsorgslønn

Gis til nære pårørende som yter omsorg til  brukere med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Omsorgslønn er ikke ordinær lønn for faktisk utført tjeneste, men en kompensasjon for merbelastning og eventuell tapt arbeidsinntekt som følge av tyngende omsorgsoppgaver.

Dagtilbud på korttidsavdelingen

Er åpent to dager i uken og gir et trenings- og sosialt tilbud til brukere med behov for lett opptrening og sosialt samvær.

Dagsenter for personer med hukommelsessvikt på Vikstunet

Målsettingen med tilbudet er å gi både pårørende en avlastning, og å gi brukerne en meningsfylt sosial hverdag. Tilbudet skal bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem, og sammen med sin familie. Det er kapasitet til å ta imot 9 brukere 3 dager i uken; mandag, onsdag og fredag.

Omsorgsboliger uten fast bemanning på Vik Torg

Består av 11 leiligheter. Ved behov for pleie og omsorgstjenester eller praktisk bistand får brukerne dette fra henholdsvis hjemmesykepleien eller fra hjemmehjelpstjenesten.

Omsorgsleiligheter med bistand fra hjemmetjenesten

Vikstunet har 14 leiligheter hvorav 2 av leilighetene kan benyttes av ektepar. Hjemmetjenestens nattevakt har base på Vikstunet.

Hole bo- og rehabiliteringssenter - korttids- og langtidsavdeling

Korttidsavdelingen gir tilbud til brukere som har behov for planlagt og målrettet rehabilitering, og etterbehandling etter sykehusopphold. Personalet arbeider tverrfaglig og består av lege, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut. Korttidsavdelingen tar imot plass for kommunal øyeblikkelig hjelp.

Langtidsavdelingen gir tilbud om medisinsk behandling, helse – og omsorgstjenester til eldre som har et stort behov for døgnkontinuerlige helse – og omsorgstjenester som ikke kan gis i eget hjem.

Hole bo- og rehabiliteringssenter har samarbeid med stiftelsen Livsglede for eldre og gir tilbud til beboere og pasienter etter stiftelsens retningslinjer.

Bofelleskap for demente på Sundjordet

Har 12 plasser hvorav en plass er avsatt til avlastning. Bofelleskapet har fast bemanning. Boligen og tilbudet er tilpasset personer med demens som har begrenset behov for pleie, men som ikke klarer å bo i eget hjem.

Søk om pleie- og omsorgstjenester

Plan for pleie- og omsorgstjenester 2014-2018

Forskrift om rett til langtidsplass

Kommunestyret i Hole vedtok forskrift om rett til langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester den 12.6. 2017.

Formålet med denne forskriften er å sikre kommunens innbyggere lik tilgang ved å gi kriterier for  slike tjenester. Forskriften gir også regler for hvordan pasienter eller brukere skal følges opp i ventetiden på sykehjemsplass eller egnet bolig. Forskriften kan leses her.

Demensplan 2040

Demensplan 2040 er en plan som beskriver noen sentrale tiltak for å bedre kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende. Målet er livskvalitet, tilrettelegge for aktivitet  og kunne bo lengst mulig hjemme. Planen finner du her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema