Eiendomsskatten i 2017

09. januar 2017

Eiendomsskatten videreføres i 2017 uendret fra  2016 med 2 promille for boliger og fritidsboliger. Det innføres ikke eiendomsskatt på næring (verker og bruk).

Eiendomsskatten faktureres i tre terminer, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november. Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn 1. mars. Klagefristen er seks uker etter dette, 12. april 2017.

 

 

 

Klage/endring og søknad om fritak

27. april 2016

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig. Se forøvrig Eiendomsskatteloven § 19. Frist er innen 6 uker etter at skattelistene blir lagt ut. Skjema finner du her.

Hole kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet. Du kan melde feil/endringer her

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt

30. september 2016

Sakkyndig takstnemnd har fastsatt rammer og retningslinjer for eiendomsskattetakseringen i Hole kommune. Dokumentet finner du her.

Soneinndeling for eiendomsskatt

05. oktober 2016

Det er fastsatt to soner for boliger og to soner for fritidsboliger. Kart med inndelinger finner du her:

Eiendomsskattevedtekter

27. april 2016

Kommunestyret fattet vedtekter for eiendomsskatt den 1.2. 2016. Disse kan du lese her.