Ringeriksbanen - potensielle areal for økologisk kompensasjon

24. februar 2017

Jernbaneverket besluttet i januar 2016 å igangsette et kartleggingsprosjekt av arealer for økologisk kompensasjon. En tidlig start av et slikt kartleggingsarbeid ble vurdert som viktig for å redusere risikoen for forsinkelser av reguleringsplanarbeidet. Statens vegvesen fikk ansvaret med å lede dette arbeidet i en innledende fase inntil prosjektorganisasjonen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE) var på plass. Mandatet har vært å kartlegge, utrede og foreslå potensielle arealer for økologisk kompensasjon.

Workshop for utvikling av Sundvollen

24. februar 2017

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16 planlegger jernbanestasjon på Sundvollen. Det er svært viktig at samfunnet lokalt og regionalt støtter opp om å utvikle og styrke trafikkgrunnlaget for denne stasjonen ved å sikre et attraktivt og levedyktig tettsted i gangavstand fra stasjonen. Det ble arrangert en workshop for å gi innspill til rammer og forutsetninger for en god og bærekraftig tettstedsutvikling. Innspillene er overlevert til arkitektteamene i mulighetsstudiet for Sundvollen, som leverer sine besvarelser 27.  mars. Innspillene fra workshopen kan du lese her.

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen

Planprogrammet - kommunens uttalelse

20. januar 2017

Planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er det første steget i planleggingen av det store vei- og jernbaneanlegget. Gjennom programmet blir det bestemt hvilke temaer som skal utredes videre, og det blir fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen

Planprogram til offentlig høring

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss

28. november 2016

Full framdrift for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Helgelandsmoen er valgt

Pressemelding fra Samferdselsdep. og KMD

29. april 2016

Regjeringa har konkludert med at siste uavklarte trasé skal gå over Helgelandsmoen. Med denne avgjerda ligg alt til rette for å halde fram med full framdrift i planlegging og seinare bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss. For folk og næringsliv blir det ein ny transportkvardag når prosjekta står ferdige, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fremdriftsplan for arbeid med planprogram og forprosjekt

09. desember 2015

Statens vegvesen og Jernbaneverket har utarbeidet en  fremdriftsplan for arbeidet med planprogram og forprosjekt for deltstrekning 4.