Katrin og Catrine

Beskrivelse av tjenestetilbudet

Tiltak for funksjonshemmede råder over tre omsorgsboliger med samlokaliserte leiligheter, disse er plassert på Kroksund, og i tillegg Hole Arbeidssenter som holder til på Sundvollstranda.

Omsorgsboliger: Tiltak for funksjonshemmede disponerer et begrenset antall leiligheter. Kan tildeles de som har særlig omfattende pleie- og  omsorgsbehov.

Praktisk bistand: Veiledning/opplæring/hjelp til dagliglivets gjøremål, slik at brukeren får mulighet til å være mest mulig selvhjulpen og i stand til å mestre egen hverdag.

Helsehjelp: Diverse helse- og omsorgsoppgaver, som f.eks. sårstell, legemiddelhåndtering m.m.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med store og sammensatte behov. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene, og i samme omfang som ordinære helse- og omsorgstjenester – for eksempel bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål. Brukeren er arbeidsleder for egne assistenter, og må selv organisere arbeidet.

Støttekontakt: Skal bidra til en meningsfull fritid og hindre en isolert tilværelse. Støttekontakten kan som eksempel følge til ulike fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres individuelt eller i grupper.

Avlastning: Er et tilbud til den som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov.  Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

Omsorgslønn: Er en kompensasjon til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og voksne.

Oppfølging  av hjemmeboende: Utarbeidelse av Individuell plan, koordinering av  tjenestene på tvers i organisasjonen, samarbeid med parter utenfor kommunen som videregående skoler, habiliteringstjenesten, sykehus og  pårørende er eksempler på tjenester til hjemmeboende

Hole arbeidssenter: Gir tilbud til personer som har behov for et tilrettelagt dagtilbud/arbeid.

Søknad: Det må søkes om tjenestene, enten muntlig eller skriftlig. Kommunen vil innhente ytterligere opplysninger for å kunne saksbehandle søknaden og fatte vedtak. Et vedtak kan påklages.

Kontaktinformasjon: Tiltak for funksjonshemmede v/saksbehandler Borghild B. Moen. Tlf: 32161209

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss